Avís Legal i Política de Privacitatwww.cellersunio.com és un domini d’Internet, propietat de la mercantil UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., domiciliada a Reus, carrer Joan Oliver, 16-24, amb CIF F43011287. La finalitat d’UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. amb aquesta pàgina web és la de gestionar les relacions amb els seus clients, així com la promoció de les seves activitats, serveis i marca.

UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. com a responsable de la web, posa a disposició dels usuaris el present Avís Legal, amb el que es pretén donar compliment a les obligacions previstes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com informar a tots els usuaris de les condicions d’ús de l’espai web.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L’ÚS I CONTINGUT
Concepte d’Usuari. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, i implica l’acceptació plena i el compliment de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altra disposició legal que pugui ser d’aplicació.

Tant l’accés a l’espai web com l’ús que es pugui fer de la informació i contingut que s’hi inclouen, serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes apuntats i accessibles a través del mateix, estarà subjecta a la legislació aplicable, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, que seran íntegrament responsables del seu accés i la correcta utilització.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis i/o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, d’acord a les finalitats per les que són concebudes. UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., no assumeix cap tipus de responsabilitat, directa o indirecta per qualsevol dany o pèrdua derivada de l’ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació d’avisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació en aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts de la web, entenent, a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, i/o links, son propietat d’UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., i constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per la legislació nacional en matèria de propietat intel·lectual i els convenis aplicables a aquesta matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a la pàgina web com al seu contingut i informació, sense el consentiment exprés i per escrit d’UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L.. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., es considerarà com un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la pàgina web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’ús industrial i/o comercial, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial d’UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., o de tercers titulars dels mateixos, que han autoritzat expressament la seva inclusió en aquest espai web.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsable de qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar al respecte. En tot cas, UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., disposa de l’autorització expressa i prèvia per part dels propietaris per al seu ús.

Per qualsevol tipus d’observació respecte possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualsevol dels continguts inclosos a l’espai web, es poden posar en contacte a través del següent correu electrònic: info@cellersunio.com.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal, les bones costums, l’ordre públic, i els reglaments i instruccions que en el seu cas, poguessin ser aplicables. De la mateixa manera, queda obligat a no utilitzar l’espai web, els seus continguts i serveis, amb fins o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes condicions, que lesionin els drets o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o serveis o impedir el normal funcionament d’aquest, per part d’altres persones.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai web www.cellersunio.com.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
Servei. UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. declina qualsevol responsabilitat dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir a l’Usuari, per causa d’errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de l’espai web durant la prestació del servei.

Informació. UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que es trobin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits o que el servei o servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o similars, sense perjudici de que UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., realitzi els seus màxims esforços per tal d’evitar aquest tipus d’incidents. En el cas de que l’ Usuari prengui determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en l’espai web, es recomana la comprovació d’aquesta informació junt amb altres fonts, sense que UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. incorri en responsabilitat per aquest motiu.

Contingut. UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. no es fa responsable de la informació i continguts publicats per tercers a la pàgina web propietat d’UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L.. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar, de forma activa, en la retirada o en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers, o la moral y l’ordre públic. En caso de que l’Usuari consideri que existeix en l’espai web algun contingut susceptible d’aquesta classificació, es prega que sigui notificat de forma immediata a l’administrador de la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., com a responsable de l’espai web, en compliment del que es preveu als articles 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els Usuaris de la pàgina web que facilitin les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat, propietat d’UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L.

UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., tractarà totes les dades de forma confidencial i exactament amb la finalitat de gestionar les relacions amb els seus clients, així com la promoció dels seus productes i activitats. Així mateix, informa i garanteix expressament als Usuaris que les seves dades no seran cedides en cap cas a tercers, i en el cas que es realitzés, se sol·licitaria prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc a l’Usuari.

UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L. garanteix en tot cas a l’Usuari, l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Usuari podrà exercitar els seus drets, remetent un correu electrònic a la següent adreça: info@cellersunio.com.

Així mateix, UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., garanteix l’adopció de tots els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT
UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., pel seu compte o pel d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega per l’espai web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades per l’espai web s’associen únicament amb l’Usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes, les dades personals de l’Usuari. Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal que sigui advertit de la recepció de cookies i per impedir-ne la seva instal·lació al seu equip. Pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per a utilitzar l’espai web no és necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per l’espai web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis que necessiti, per a la seva prestació, el previ registre o clau d’accés.

Les cookies utilitzades en aquest espai web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP
Els servidors de l’espai web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzat per l’Usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació quedarà registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics, que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT
L’espai web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com “firewalls”, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb la finalitat d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aquest motiu, l’Usuari accepta que UNIÓ CORPORATIVA ALIMENTÀRIA S.C.C.L., obtingui dades per la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació que que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salud, ideologia,...) seran sempre transmesos a través d’un protocol de comunicació segura (https://,…), de tal forma que cap tercer pugui tenir accés a la informació transmesa per via electrònica.

LLEI I JURISDICCIÓ
El present Avís Legal es regirà en tots i cada un dels seus extrems, per la legislació espanyola. Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut del present Avís Legal i de la web, les parts, amb renuncia expressa a qualsevol fur que li pugui ser d’aplicació, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus.


Acceptar

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar el seu servei. Si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació o canviar la seva configuració en tot moment.